Psikologia integrala

Psicología integral

Psikologia integralean hainbat eredu terapeutiko hartzen dira kontuan, pertsonaren beharretara egokituz eta bakoitzaren garapena desberdina dela ulertuz. Modu honetara, beste ikuspegi bat sortu nahi dugu norbanakoarengan, beste zentzu bat emateko eta norberarekiko harremana hobetzeko zenbait arloekiko (pentsamenduak, emozioak, ingurunea...). Erabiltzen diren terapia guztiek ebidentzia zientifikoa dute.

En la psicología integral se tienen en cuenta diferentes modelos terapéuticos, adaptándolos a las necesidades de la persona y entendiendo que el desarrollo de cada uno es diferente. De esta manera, queremos crear en el individuo una nueva visión que le dé otro sentido y mejore su relación con un@ mism@ en relación a diferentes ámbitos (pensamientos, emociones, entorno...). Todas las terapia que se utilizan tienen evidencia científica.

ZEIN TERAPIA MOTA ERABILTZEN DITUGU? 

¿Qué tipos de terapia utilizamos? 

  • Onarpen- eta konpromiso-terapia (Terapia de aceptación y compromiso).
  • Dialektiko-jokabidezko terapia (Terapia Dialectico-Conductual).
  • Terapia emozionala (Terapia Emocional).
  • Terapia narratiboa (Terapia Narrativa).
  • Jokabide-kognitibo Terapia (Terapia Cognitivo Conductual).

ZER HARTZEN DUGU KONTUAN?

¿Qué tomamos en cuenta?

Gogamena / Mente

Pentsamenduak kontrolatu edo ezabatu nahiak hauek indartzea dakarrela defendatzen dugu. Hauekin harremantzen ikasiko dugu.

Defendemos que el deseo de controlar o eliminar los pensamientos supone reforzar éstos. Aprenderemos a relacionarnos con ellos.

Emozioak / Emociones

Emozio atseginak ala desatseginak izan, guztiak dira beharrezko. Hauek onartzean eta desatsegintasunarekiko tolerantzia garatzean lan egingo dugu.

Sean emociones agradables o desagradables, todas son necesarias. Trabajaremos en su aceptación y en el desarrollo de la tolerancia al malestar.

Jokabidea / Conducta

Gogamenak eta emozioen arteko baturak eragindako emaitza da. Hauetaz kontzientziatu eta ohitura berriak eraikitzeari ekingo diogu.

Es una respuesta provocada por la suma de la mente y emociones. Vamos a ser conscientes y a iniciar la construcción de nuevos hábitos.

Ingurua / Entorno

Harremanek eta gizarteko arauek guregan duten inpaktua ezagutu, ulertu eta landu nahi dugu.


Queremos conocer, comprender y trabajar el impacto de las relaciones y las normas sociales en nosotr@s.

Gorputza / Cuerpo

Aurreko alderdi guztiek eragin zuzena dute gorputzean eta batzuetan honetaz ahazten gara. Gorputzarekin konektatzera gonbidatu nahi zaitugu.

Todos los aspectos anteriores influyen directamente en el cuerpo y a veces nos olvidamos de esto. Queremos invitarte a conectar con tu cuerpo.

Balioak / Valores

Txikitatik testuinguru ezberdinetan jaso eta barneratzen ditugu gure garapenean eraginez. Balioak, sustraiak dira. 


Desde pequeñ@s los recogemos e interiorizamos en diferentes contextos influyendo en nuestro desarrollo. Los valores, son las raíces.