Haurren Psikologia / Psicología Infantil

Haurtzaroan, garapen mental, fisiko eta sozial garrantzitsua bizi ohi da. Hori dela eta, etorkizunean arazo konplexuagoak ez izateko une aproposa da.

Eremu ezberdinetan ageri ditzakeen síntoma ezberdinak kontuan izan eta hauek kontuan izatea garrantzitsua da. Garai honetan eskola eta familiak faktore garrantzitsuak dira, besteak beste. Beraz, eremu hauetan ageri diren arazo ezberdinak kudeatzen ikastea ezinbestekoa da.

Adin tarte honetan, eskolan eta familia testuinguruetan ageri diren zailtasunak landuko dira, haurraren ongizate emozional, kognitibo, konduktual eta soziala kontuan hartuz. Horretarako, garrantzizko testuiguruekin hartu eman aktiboa burutzen dugu.

Testuinguru hauetan esperientzia osasungarriak izatearen garrantzia ezinbestekoa denez eta testuinguru hauetan denbora asko igarotzen dutenez, haurren motibazioa, inplikazioa eta parte izatearen sentimentua estimulatu nahi da familia eta eskolaren laguntzaz.

ZEIN ZAILTASUN HARTZEN DIRA KONTUAN?

 • Ikasketa zailtasunak eta eskola motibazioa.
 • TDAH
 • Dislexia
 • Jokabide arazoak.
 • Bullying.
 • Antsietatea.
 • Harreman sozialak.
 • Alderdi emozionala.
 • Autoestimua.
 • Beldurrak eta fobiak.
 • Ecopresia edota enuresia.
PROZESUA

 • Elkarrizketa gurasoekin.
 • Lehen harremana haurrarekin, eroso sentitu dadin eta erlazio terapeutikoa eraikitzen hasi. *Haurra terapian sartu nahi ez bada, txikiegia delako edota honen beharrik ez dagoelako, gurasoekin egiten da lan soilik.
 • Testen bidezko ebaluazioa (hasieran eta saio batzuren ostean, beharren arabera burutzen da)
 • Tratamendua: pertsonalizatua, frogatuak dauden tekniketan oinarritua eta jolasa herraminta nagusiena dela.

ZERTAN DATZA?

 • Haur, guraso edo eskolaren bide lagun izatea.
 • Haurrak ageri dituen zailtasunak errazteko herramintak bilatzea eta autonomia garatzea.
 • Haurren gaitasunak estimulatu eta indartzea.
 • Gurasoei, haurrak arlo ezberdinetan ageri dituen zailtasunak kudeatzen laguntzea.
 • Familiaren parte hartze aktiboa.
 • Familiari nerabeak ageri duen zailtasunak ulertarazi eta kulpatik aldentzea.

 • Eskolan, bilerak burutu haurraren garapenari jarraipena emateko.
 • Eskolari arazo edo gai ezberdinen inguruko talde tailerrak eskaintzen dira.

En la infancia se vive un importante desarrollo mental, físico y social. Por ello, es un momento propicio para evitar problemas más complejos en el futuro.

Es importante tener en cuenta los diferentes síntomas que puede presentar en diferentes ámbitos. En esta época la escuela y las familias son factores importantes, entre otros. Por lo tanto, es imprescindible aprender a gestionar los diferentes problemas que se presentan en estos ámbitos.

En esta franja de edad se abordarán las dificultades que se presentan en la escuela y en los contextos familiares, teniendo en cuenta el bienestar emocional, cognitivo, conductual y social del niño. Para ello, realizamos una toma de contacto activa con contextos relevantes de manera continua.

Como la importancia de tener experiencias saludables en estos contextos es imprescindible y pasan mucho tiempo en estos contextos, con la ayuda de la familia y la escuela se pretende estimular la motivación, la implicación y el sentimiento de pertenencia de los niños y niñas.

¿QUÉ DIFICULTADES SE TIENEN EN CUENTA?

 • Dificultades de aprendizaje y motivación escolar.
 • TDAH
 • Dislexia
 • Problemas de conducta.
 • Bullying.
 • Ansiedad.
 • Relaciones sociales.
 • Aspectos emocionales.
 • Autoestima.
 • Miedos y fobias.
 • Ecopresis y/o enuresis.
PROCESO

 • Entrevista con la/las madre/s y el/los padre/s.
 • Primer contacto con el niño o la niña para que se sienta cómodo/a y empiecemos a construir una relación terapéutica. *Si no se quiere que el/la niño/a participe en la terapia porque es muy pequeño/a o no hay necesidad de ello, se trabaja solo con la familia.
 • Evaluación mediante test (se realiza inicialmente o después de unas sesiones en función de las necesidades)
 • Tratamiento: personalizado, basado en técnicas probadas y siendo el juego la herramienta principal. 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO TRABAJO?

 • Acompañar al niño/a, familia y escuela.

 • Crear herramientas y desarrollar la autonomía para facilitar las dificultades que presenta el/la niño/a.

 • Estimular y reforzar las dificultades o capacidades que presenta el/la niño/a.

 • Ofrecer ayuda a la familia para gestionar diversas dificultades que presente el/la niño/a en diferentes ámbitos.

 • La participación activa de la familia.

 • Hacer entender a la familia las dificultades que presenta el/la niño/a o adolescente y alejarse de la culpa.

 • Pactar reuniones con la escuela.

 • Ofrecer a la escuela talleres grupales sobre diversas problemáticas o temas.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742