HAUR ETA NERABEEN TERAPIA

Terapia para niñ@s y adolescentes

Haurtzaroan, garapen mental, fisiko eta sozial funtsezkoa bizi ohi da. Hori dela eta, eremu ezberdinetan ageri ditzaketen adierazpen ezberdinak kontuan izatea garrantzitsua da, etorkizunean arazo konplexuagoak prebenitzeko.

Adin tarte honetan, eskola eta familia testuinguruekiko arreta ezinbestekoa da, haurraren ongizate emozional, kognitibo, konduktual eta sozialerako. 

Helburua, haurren motibazioa, inplikazioa eta parte izatearen sentimentua estimulatzea da, familia eta eskolaren parte-hartze aktiboaz.

Nerabezaroa, haurtzaro eta helduaroaren arteko zubia da, non pertsonak aldaketa asko bizi izan dituen. Une honetan, familia eta eskolak garrantzia izaten jarraitzen duten arren, alderdi sozialak pisu handiagoa hartzen doa. Talde pertenentziak inoiz baino indar gehiago hartzen du, kanpo presio eta norberaren aldaketen arteko gatazka bat eratzen delarik.

Hau honela, aro honetan babesa eskaintzea ezinbestekoa da, testuinguru osasuntsu bat eraikiz eta nerabearen osasun mental, fisiko eta soziala bultzatuz.

Helburua, nerabe edo familiak dituen/zituen interakzio ezberdinak ezagutu eta hauei sostegua ematea da, elkar ulertuz.

ZURE SEMEAK-ALABAK ONDORENGO EZAUGARRIREN BAT ADIERAZTEN BADU...

 • Eskolara joan nahi eza.
 • Arreta, irakurketa-idazketa, antolaketa,... prozesuetan zailtasunak.
 • Ikasterakoan-azterketetan ezinegona.
 • Berdiñekin desatsegintasuna edota tratu txarrak (iraganean edo gaur egun).
 • Harreman sozialetan zailtasunak.
 • Ondoeza sortzen duten erlazioekiko esperientzia edo ideiak.
 • Emozioen adierazpen intentsua eta hauekiko ondoeza.
 • Bakarrik egoteko joera.
 • Etengabe haserrekor egotea.
 • Zerbaitekiko gehiegizko beldurra.
 • Arlo ezberdinetan kezka asko.
 • Exigentzia maila handia.
 • Familian aldaketa ezberdinak jasatea (banaketak, heriotzak, gaixotasunak,...).
 • Lo egiteko zailtasunak.
 • Elikagaiekiko nahiz gorputzarekin harreman desatsegina.
 • Genero identitatea eta orientazio sexual-afektiboa.
Gerta daiteke ezaugarri hauek edo beste batzuk begi bistakoak izatea edo nolabait zerbait ondo ez doanaren sentsazioa izatea, betiere, ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRIKO DUGU...

Horretarako LAN EGINGO DUGU...

 • Haur/nerabe eta familiari tratamendu pertsonalizatu bat eskaintzen.
 • Haur edo nerabeak ageri dituen ezinegon emozional, kognitibo, konduktual edota sozialetan bidelaguntzen.
 • Haur eta nerabearen garapen pertsonala sustatzen. 
 • Familiari, haurrak edo nerabeak ageri duen ezinegona ulertarazi, kulpatik aldendu eta egoera ezberdinak kudeatzen.
 • Eskolan, haurraren nahiz nerabearen garapenari jarraipena emateko bilerak burutzen.

Haurrentzako, jolasa eta gorputzaren mugimendua adierazpen modu bat da.

Para los/as niños/as, el juego y el movimiento del cuerpo es una manera de expresión.
Leire Aizpurua

En la infancia se vive un desarrollo mental, físico y social fundamental. Por ello, es importante tener en cuenta las diferentes expresiones que pueden aparecer en los diferentes ámbitos para prevenir problemas más complejos en el futuro.
En esta franja de edad, la atención a los contextos escolares y familiares es imprescindible para el bienestar emocional, cognitivo, conductual y social del niño.
El objetivo es estimular la motivación, la implicación y el sentimiento de pertenencia de los niños con la participación activa de la familia y la escuela.

La adolescencia es un puente entre la infancia y la edad adulta, donde la persona ha vivido muchos cambios. En estos momentos, aunque la familia y la escuela siguen teniendo importancia, la parte social va ganando más peso. La pertenencia colectiva adquiere más fuerza que nunca, formando un conflicto entre la presión exterior y los cambios propios.
De este modo, es imprescindible ofrecer protección en esta etapa, construyendo un contexto saludable y favoreciendo la salud mental, física y social del adolescente.
El objetivo es conocer y apoyar las diferentes interacciones que tiene o tenía el adolescente o la familia, entendiéndose.

SI TU HIJO/A MUESTRA ALGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS...

 • No querer ir a la escuela.
 • Dificultades en los procesos de atención, lectoescritura, organización,...
 • Malestar en los exámenes y ante procesos de aprendizaje.
 • Desagrado o maltrato con iguales (en el pasado o presente).
 • Dificultades en las relaciones sociales.
 • Experiencia o ideas con relaciones que generan malestar.
 • Expresión intensa de las emociones y malestar con las mismas.
 • Tendencia a estar sol@.
 • Estar permanentemente irritable.
 • Miedo excesivo a algo.
 • Muchas preocupaciones en diferentes ámbitos.
 • Alto nivel de exigencia.
 • Diferentes cambios en la familia (separaciones, pérdidas, enfermedades,...).
 • Dificultades para dormir.
 • Relación desagradable tanto con los alimentos como con el cuerpo.
 • Identidad de género y orientación sexual-afectiva.
Puede que estos aspectos como otros sean visibles en nuestros/as hijos/as o sospeches que algo no va bien, en todo caso, PROCEDEREMOS A...

Para ello TRABAJAREMOS EN...

 • Ofrecer un tratamiento personalizado a la infancia/adolescencia y a la familia.

 • Acompañar a l@s niñ@s o adolescentes en sus inquietudes emocionales, cognitivas, conductuales o sociales.

 • Promover el desarrollo personal del niñ@/adolescente.

 • Hacer comprender a la familia el malestar del niñ@/adolescente, alejarlos de la culpa y aprender a gestionar las diferentes situaciones.

 • Realizar reuniones en la escuela para dar continuidad al desarrollo del niñ@/adolescente.