Haurren Psikologia / Psicología Infantil

Haurtzaroan, garapen mental, fisiko eta sozial funtsezkoa bizi ohi da. Hori dela eta, etorkizunean arazo konplexuagoak ez izateko une aproposa da.

Eremu ezberdinetan ageri ditzakeen síntoma ezberdinak kontuan izatea garrantzitsua da. Garai honetan eskola eta familiak faktore garrantzitsuak dira, besteak beste. Beraz, eremu hauetan ageri diren arazo ezberdinak kudeatzen ikastea ezinbestekoa da.

Adin tarte honetan, eskolan eta familia testuinguruetan ageri diren zailtasunak landuko dira, haurraren ongizate emozional, kognitibo, konduktual eta soziala kontuan hartuz. Horretarako, garrantzizko testuiguruekin hartu eman aktiboa burutzen dugu.

Testuinguru hauetan esperientzia osasungarriak izatearen garrantzia ezinbestekoa denez eta testuinguru hauetan denbora asko igarotzen dutenez, haurren motibazioa, inplikazioa eta parte izatearen sentimentua estimulatu nahi da familia eta eskolaren laguntzaz.

ZURE SEMEAK-ALABAK ONDORENGO EZAUGARRIREN BAT ADIERAZTEN BADU...

 • Eskolara joan nahi eza.
 • Arreta, irakurketa-idazketa, antolaketa,... prozesuetan zailtasunak.
 • Berdiñekin desatsegintasuna edota tratu txarrak.
 • Harreman sozialetan zailtasunak.
 • Emozioen adierazpen intentsua eta honekiko angustia.
 • Bakarrik egoteko joera.
 • Etengabe haserrekor egotea.
 • Zerbaitekiko gehiegizko beldurra.
 • Arlo ezberdinetan kezka asko.
 • Exigentzia maila handia.
 • Familian aldaketa ezberdinak jasatea (banaketak, heriotzak, gaixotasunak,...).
 • Loan edo elikaduran nahasteak.
Gerta daiteke ezaugarri hauek edo beste batzuk begi bistakoak izatea edo nolabait zerbait ondo ez doanaren sentsazioa izatea, betiere, ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRIKO DUGU...

 • Familia elkarrizketa.
 • Haurrarekin lehen harremana izan, eroso sentitu dadin eta erlazio terapeutikoa eraikitzen hasi. *Haurra terapian sartu nahi ez bada, txikiegia delako edota honen beharrik ez dagoelako, gurasoekin egiten da lan soilik.
 • Beharrezkoa denetan, diagnostiko bat burutu eta txosten bat eskaini (ez peritu txostena).
 • Tratamendua antolatu eta aurrera eraman. 

Horretarako LAN EGINGO DUGU...

 • Haur, guraso edo eskolaren bide lagun izaten.
 • Haurrak ageri dituen zailtasunak errazteko herramintak bilatzen eta autonomia garatzen.
 • Haurren gaitasunak estimulatu eta indartzen.
 • Gurasoei, haurrak arlo ezberdinetan ageri dituen zailtasunak kudeatzen laguntzen.
 • Familiari nerabeak ageri duen zailtasunak ulertarazi eta kulpatik aldentzen.
 • Familiaren parte hartze aktiboan.
 • Eskolan, bilerak burutu haurraren garapenari jarraipena ematen.

Haurrentzako, jolasa eta gorputzaren mugimendua adierazpen modu bat da.

Para los/as niños/as, el juego y el movimiento del cuerpo es una manera de expresión.


En la infancia se vive un importante desarrollo mental, físico y social. Por ello, es un momento propicio para evitar problemas más complejos en el futuro.

Es importante tener en cuenta los diferentes síntomas que puede presentar en diferentes ámbitos. En esta época la escuela y las familias son factores importantes, entre otros. Por lo tanto, es imprescindible aprender a gestionar los diferentes problemas que se presentan en estos ámbitos.

En esta franja de edad se abordarán las dificultades que se presentan en la escuela y en los contextos familiares, teniendo en cuenta el bienestar emocional, cognitivo, conductual y social del niño. Para ello, realizamos una toma de contacto activa con contextos relevantes de manera continua.

Como la importancia de tener experiencias saludables en estos contextos es imprescindible y pasan mucho tiempo en estos contextos, con la ayuda de la familia y la escuela se pretende estimular la motivación, la implicación y el sentimiento de pertenencia de los niños y niñas.

SI TU HIJO/A MUESTRA ALGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS...

 • No querer ir a la escuela.
 • Dificultades en los procesos de atención, lectura- escritura, organización... 
 • Desagrado y/o maltrato con sus iguales.
 • Dificultades en las relaciones sociales.
 • Expresión intensa de las emociones y angustia ante ellas.
 • Tendencia a aislarse.
 • Irritabilidad.
 • Miedo excesivo a algo.
 • Muchas preocupaciones en diferentes ámbitos.
 • Alto nivel de exigencia.
 • Diferentes cambios familiares (separaciones, muertes, enfermedades,...).
 • Problemas del sueño o de la alimentación. 
Puede que estos aspectos como otros sean visibles en nuestros/as hijos/as o sospeches que algo no va bien, en todo caso, PROCEDEREMOS A...
 • Entrevistar a la familia.
 • Realizar un primer contacto con el niño o la niña para que se sienta cómodo/a y empecemos a construir una relación terapéutica. *Si no se quiere que el/la niño/a participe en la terapia porque es muy pequeño/a o no hay necesidad de ello, se trabaja solo con la familia.
 • En casos necesarios, realizar un diagnóstico y un informe (no informe pericial).
 • Planear y llevar a cabo el tratamiento adecuado.


Para ello TRABAJAREMOS EN...

 • Acompañar al niño/a, familia y escuela.

 • Dirigir para facilitar las dificultades que presenta el/la niño/a.

 • Estimular y reforzar las dificultades o capacidades que presenta el/la niño/a.

 • Ofrecer ayuda a la familia para gestionar diversas dificultades que presente el/la niño/a en diferentes ámbitos.

 • Hacer comprender a la familia las dificultades que presenta el/la niño/a y alejarse de la culpa.

 • La participación activa de la familia.

 • Pactar reuniones con la escuela para dar continuidad al desarrollo del/de la niña.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742