EBALUAZIO PSIKOPEDAGOGIKOAK

Evaluaciones psicopedagógicas

Ebaluazio psikopedagogikoak, eskola eremuan, ikaskuntza prozesuei eragiten dieten zenbait faktore aztertzeko balio du, hala nola, arreta, adimena, irakurketa-idazketa, ulermena, memoria,... 

Kontuan izanik, faktore hauek beste zenbait ezaugarriz baldintzatua egon daitekeela, haurraren egoera emozionalari eta sozialari ere arreta berezia ematen diogu, besteak beste.

Helburua, haur eta nerabeen hezkuntza-premiak modu integralean identifikatzea litzateke, eskola testuinguruan ongizatea bermatuz.

ZURE SEMEAK-ALABAK ONDORENGO EZAUGARRIREN BAT ADIERAZTEN BADU...

 • Distraitzeko joera eta kontzentratzeko zailtasunak, ikaste prozesuak denboran asko luzatuz.
 • Sarritan gauzak galdu edo lanak egitea ahaztu.
 • Jarduerak antolatzeko zailtasunak.
 • Eserita egotea eskatzen duten egoeretan etengabe mugitzen egotea.
 • Txanda itxaroteko zailtasunak eta pentsatu gabeko erantzunak (hitzez edo jokabidez) eman.
 • Irakurketa motela.
 • Idazterakoan moteltasuna eta akatsak egitea (letren soinuak nahastuz, letren orientazioa aldatuz, letrak janez).
 • Perfekzio eta exijentzia altua ikasketekiko.
 • Memorizatzeko eta kontzentratzeko gaitasun altua.
 • Kreatibitate altua.
 • Hipersentsibilitate sentsoriala.
 • Harremanetan zailtasunak.
 • Eskolara joan nahi eza.
 • Ikasterakoan-azterketetan ezinegona.

Gerta daiteke ezaugarri hau edo beste zure seme-alabengan antzematea. Argi izan, goian aipaturiko ezaugarri hauek orientatzeko besterik ez direla. Beharrezkoa da ebaluazio bat burutzea ezaugarri hauen jatorria ezagutu eta esku-hartzea zehazteko. 

HORRETARAKO, ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRI GENEZAKE...

ZER EBALUATZEN DUGU...

 • Arreta: selektiboa (estimulu batean zentratzeko gaitasuna), iraunkorra (epe luzean mantentzeko gaitasuna), bereizia (bi estimulurengan arreta batera jartzeko gaitasuna) eta alternoa (ekintza ezberdinen artean, arreta fokua aldatzeko gaitasuna).
 • Adimena: adimen orokorraz gain, zeinbait alderditan (emozionala, logiko-matematikoa, hizkuntza-ahozkoa, espaziala,...)
 • Irakurketa-idazketa: fonemak, silabak, abiadura, ulermena, grafia eta hiztegia, besteak beste.
 • Ikasketa-ohiturak.
 • Eskolako jarrera eta motibazioa.
 • Eskolarekiko autokontzeptua.
 • Alderdi emozionala.
 • Gaitasun sozialak.

La evaluación psicopedagógica sirve para analizar algunos factores que afectan a los procesos de aprendizaje, como la atención, la inteligencia, la lectoescritura, la comprensión, la memoria... en el ámbito escolar.

Teniendo en cuenta que estos factores pueden estar condicionados por otras características, también prestamos especial atención al estado emocional y social del niño, entre otras.

El objetivo sería identificar de forma integral las necesidades educativas de l@s niñ@s y adolescentes, garantizando su bienestar en el ámbito escolar.

SI TU HIJO-HIJA MANIFIESTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS...

 • Tendencia a distraerse y dificultades de concentración, prolongando en el tiempo los procesos de aprendizaje.
 • A menudo perder cosas o olvidarse de hacer trabajos.
 • Dificultades en la organización de actividades.
 • Estar permanentemente en movimiento en situaciones que requieran estar sentado.
 • Dificultades de espera de turno y respuestas no pensadas (verbales o conductuales).
 • Lectura lenta.
 • Lentitud y errores en la escritura (mezclando sonidos de letras, cambiando la orientación de las letras, comiendo letras).
 • Alta perfección y exigencia por los estudios.
 • Alta capacidad de memorización y concentración.
 • Alta creatividad.
 • Hipersensibilidad sensorial.
 • Dificultades en las relaciones.
 • No querer ir a la escuela.
 • Malestar ante los exámenes o estudio.

Esta u otra característica puede ser detectada en tus hijos e hijas. Ten en cuenta que estas características arriba mencionadas son meramente orientativas. Es necesario realizar una evaluación para conocer el origen de estas características y determinar la intervención.

PARA ELLO PODRÍAMOS PONER EN MARCHA EL SIGUIENTE PROCESO...

¿QUÉ EVALUAMOS?

 • Atención: selectiva (capacidad de centrarse en un estímulo), sostenida (capacidad de mantenerse a largo plazo), dividida (capacidad de prestar atención conjunta a dos estímulos) y alterna (capacidad de cambiar el foco de atención entre las diferentes acciones).
 • Inteligencia: además de la inteligencia general, en qué aspectos (emocional, lógico-matemático, oral lingüística, espacial,...)
 • Lectoescritura: fonemas, sílabas, velocidad, comprensión, grafía y vocabulario, entre otros.
 • Hábitos de estudio.
 • Actitud y motivación escolar.
 • Autoconcepto de la escuela.
 • Aspecto emocional.
 • Competencias sociales.