Nerabeen Psikologia / Psicología Adolescente

Nerabezaroa, haurtzaro eta helduaroaren zubia da, non pertsonak aldaketa asko bizi izan dituen. Une honetan, familia eta eskolak garrantzia izaten jarraitzen duten arren, alderdi sozialak pisu handiagoa hartzen doa. Talde pertenentziak inoiz baino indar gehiago hartzen du, kanpo presio eta norberaren aldaketen arteko gatazka bat eratzen delarik.

Hau honela, aro honetan babesa eskaintzea ezinbestekoa da, testuinguru osasuntsu bat eraikiz eta nerabearen osasun mental, fisiko eta soziala bultzatuz.

Horregatik,nerabeak eremu ezberdinetan ageri ditzazkeen sintomak erreparatu eta hauek, nerabe edo familiak dituen/zituen interakzio ezberdinen bidez ulertzeari ekiten diogu.

Nerabearekin herraminta pertsonalak lantzeaz gain, familia ere kontuan hartzen da. Haurraren/nerabearen arazoa ulertzea, kulpatik aldentzea eta parte hartze aktiboa bultzatzea da helburua, familiari sostengua eskainiz

ZEIN ZAILTASUN HARTZEN DIRA KONTUAN?

 • Ikasketa zailtasunak eta eskola motibazioa.
 • TDAH
 • Dislexia
 • Jokabide arazoak
 • Beldurrak eta fobiak
 • Antsietatea
 • Estresa
 • Zailtasunak emozioen kudeaketan
 • Elikadura arazoak
 • Autoestimua
 • Erlazio sozialak
 • Familia gatazkak
PROZESUA
 • Elkarrizketa gurasoekin.
 • Lehen harremana nerabearekin, eroso sentitu dadin eta erlazio terapeutikoa eraikitzen hasi.
 • Testen bidezko ebaluazioa (hasieran eta saio batzuren ostean, beharren arabera burutzen da)
 • Tratamendua: pertsonalizatua, frogatuak dauden tekniketan oinarritua eta dinamikak herraminta nagusiena dela.


ZERTAN DATZA GURE LANAK?

 • Tratamendu pertsonalizatu bat eskaintzea nerabeari eta familiari.

 • Nerabeak ageri dituen zailtasun emozional, kognitibo, konduktual edo sozialetan laguntzea.

 • Nerabearekin herraminta ezberdinak eratzea ageri dituen zailtasunak kudeatzeko.

 • Nerabearen garapen pertsonala sustatzea.

 • Familiari nerabeak ageri duen zailtasunak ulertarazi eta kulpatik aldentzea.

 • Familiaren parte hartze aktiboa.

 • Eskolan, bilerak burutu haurraren garapenari jarraipena emateko.

 • Eskolari arazo edo gai ezberdinen inguruko talde tailerrak eskaintzen dira.


La adolescencia es el puente de la infancia y la edad adulta, donde la persona ha vivido muchos cambios. En estos momentos, aunque la familia y la escuela siguen teniendo importancia, el aspecto social va ganando peso. La pertenencia al grupo cobra más fuerza que nunca, surgiendo un conflicto entre la presión exterior y los cambios personales.

De este modo, es imprescindible ofrecer protección en esta etapa, construyendo un contexto saludable y favoreciendo la salud mental, física y social del adolescente.

Por ello, nos centramos en los síntomas que los adolescentes pueden presentar en diferentes ámbitos y en comprenderlos a través de las diferentes interacciones que tienen, adolescentes o familias.

Además de trabajar las herramientas personales con el adolescente, también se tiene en cuenta a la familia. El objetivo es comprender el problema del niño, niña/adolescente, alejarse de la culpa y favorecer la participación activa, ofreciendo apoyo a la familia.

¿QUÉ DIFICULTADES SE TIENEN EN CUENTA?

 • Dificultades de aprendizaje y motivación escolar.
 • TDAH
 • Dislexia
 • Problemas de conducta
 • Miedos y fobias
 • Ansiedad
 • Estrés
 • Dificultades en la gestión emocional
 • Problemas alimentarios
 • Autoestima
 • Relaciones sociales
 • Conflictos familiares
PROCESO

 • Entrevista con la/las madre/s y el/los padre/s
 • Primer contacto con el adolescente para que se sienta cómodo y empiece a construir una relación terapéutica.
 • Evaluación mediante test (se realiza inicialmente y después de unas sesiones en función de las necesidades)
 • Tratamiento: personalizado, basado en técnicas probadas y que la dinámica es la herramienta principal.
¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO TRABAJO?

 • Ofrecer un tratamiento personalizado al adolescente y a la familia.

 • Ayudar en las dificultades emocionales, cognitivas, conductuales o sociales que presenta el o la adolescente.

 • Crear diferentes herramientas con el o la adolescente para gestionar las dificultades que presenta.

 • Promover el desarrollo personal del o de la adolescente.

 • Hacer comprender a la familia las dificultades que presenta el o la adolescente y alejarse de la culpa.

 • Participación activa de la familia.

 • Realizar reuniones en la escuela para dar continuidad al desarrollo del niño o niña.

 • A la escuela se ofrecen talleres de grupo sobre diferentes problemas o temas. 

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742