Nerabeen Psikologia / Psicología Adolescente

Nerabezaroa, haurtzaro eta helduaroaren arteko zubia da, non pertsonak aldaketa asko bizi izan dituen. Une honetan, familia eta eskolak garrantzia izaten jarraitzen duten arren, alderdi sozialak pisu handiagoa hartzen doa. Talde pertenentziak inoiz baino indar gehiago hartzen du, kanpo presio eta norberaren aldaketen arteko gatazka bat eratzen delarik.

Hau honela, aro honetan babesa eskaintzea ezinbestekoa da, testuinguru osasuntsu bat eraikiz eta nerabearen osasun mental, fisiko eta soziala bultzatuz.

Horregatik,nerabeak eremu ezberdinetan ageri ditzazkeen sintomak erreparatu eta hauek, nerabe edo familiak dituen/zituen interakzio ezberdinen bidez ulertzeari ekiten diogu.

Nerabearekin herraminta pertsonalak lantzeaz gain, familia ere kontuan hartzen da. Haurraren/nerabearen arazoa ulertzea, kulpatik aldentzea eta parte hartze aktiboa bultzatzea da helburua, familiari sostengua eskainiz

ZURE SEMEAK-ALABAK ONDORENGO EZAUGARRIREN BAT ADIERAZTEN BADU...

 • Eskolara joan nahi eza.
 • Arreta, irakurketa-idazketa, antolaketa,... prozesuetan zailtasunak.
 • Ikasterakoan-azterketetan ondoeza. 
 • Berdiñekin desatsegintasuna edota tratu txarrak (iraganean edo gaur egun).
 • Harreman sozialetan zailtasunak.
 • Emozio intentsuen adierazpena eta hauekiko angustia.
 • Bakarrik egoteko joera.
 • Etengabe haserrekor egotea.
 • Zerbaitekiko gehiegizko beldurra.
 • Arlo ezberdinetan kezka asko.
 • Exigentzia maila handia.
 • Familian aldaketa ezberdinak jasatea (banaketak, heriotzak, gaixotasunak, ...).
 • Lo egiteko zailtasunak.
 • Elikagaiekiko nahiz gorputzarekin harreman desatsegina.
 • Ondoeza sortzen duten maitasun erlazioekiko esperientzia edo ideiak.
 • Genero identitatea eta orientazio sexual-afektiboa.

Gerta daiteke ezaugarri hauek edo beste batzuk begi bistakoak izatea edo nolabait zerbait ondo ez doanaren sentsazioa izatea, betiere, ONDORENGO PROZESUA ABIAN JARRIKO DUGU...

 • Familia elkarrizketa.
 • Nerabearekin lehen harremana izan, eroso sentitu dadin eta erlazio terapeutikoa eraikitzen hasi. 
 • Beharrezkoa denetan, diagnostiko bat burutu eta txosten bat eskaini (ez peritu txostena).
 • Tratamendua antolatu eta aurrera eraman.

Horretarako LAN EGINGO DUGU...

 • Nerabeari eta familiari tratamendu pertsonalizatu bat eskaintzen.

 • Nerabeak ageri dituen zailtasun emozional, kognitibo, konduktual edo sozialetan laguntzen.

 • Bat eginez, aeri dituen zailtasunak kudeatzen.

 • Nerabearen garapen pertsonala sustatzen.

 • Familiari, nerabeak ageri duen zailtasunak ulertarazi eta kulpatik aldentzen,

 • Familiaren parte hartzea aktiboa izaten.

 • Eskolan, bilerak burutu nerabearen garapenari jarraipena ematen.


La adolescencia es el puente de la infancia y la edad adulta, donde la persona ha vivido muchos cambios. En estos momentos, aunque la familia y la escuela siguen teniendo importancia, el aspecto social va ganando peso. La pertenencia al grupo cobra más fuerza que nunca, surgiendo un conflicto entre la presión exterior y los cambios personales.

De este modo, es imprescindible ofrecer protección en esta etapa, construyendo un contexto saludable y favoreciendo la salud mental, física y social del adolescente.

Por ello, nos centramos en los síntomas que los adolescentes pueden presentar en diferentes ámbitos y en comprenderlos a través de las diferentes interacciones que tienen, adolescentes o familias.

Además de trabajar las herramientas personales con el adolescente, también se tiene en cuenta a la familia. El objetivo es comprender el problema del niño, niña/adolescente, alejarse de la culpa y favorecer la participación activa, ofreciendo apoyo a la familia.

SI TU HIJO/A MUESTRA ALGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS...
 • No querer ir a la escuela.
 • Dificultades en los procesos de atención, escritura, organización... dificultades en los procesos.
 • Malestar ante los estudios-exámenes.
 • Malestar y/o maltrato con sus iguales (en el pasado o en la actualidad).
 • Dificultades en las relaciones sociales.
 • Expresión intensa de las emociones y angustia ante ellas.
 • Tendencia a aislarse.
 • Irritabilidad.
 • Miedo excesivo a algo.
 • Muchas preocupaciones en los diferentes ámbitos.
 • Alto nivel de exigencia.
 • Diferentes cambios familiares (separaciones, muertes, enfermedades,...).
 • Dificultades para dormir.
 • Mala relación con la comida y con el cuerpo.
 • Experiencia o ideas sobre relaciones amorosas que producen malestar.
 • Identidad de género y orientación sexual-afectiva.
Puede que estos aspectos como otros sean visibles en nuestros/as hijos/as o sospeches que algo no va bien, en todo caso, PROCEDEREMOS A...
 • Entrevistar a la familia.
 • Realizar un primer contacto con el/la adolescente para que se sienta cómodo/a y empecemos a construir una relación terapéutica. 
 • En casos necesarios, realizar un diagnóstico y un informe (no informe pericial).
 • Planear y llevar a cabo el tratamiento adecuado.

PARA ELLO TRABAJAREMOS EN...
 • Ofrecer un tratamiento personalizado al/ a la adolescente y a la familia.

 • Ayudar en las dificultades emocionales, cognitivas, conductuales o sociales que presenta el/la adolescente.

 • Crear diferentes herramientas con el/la adolescente para gestionar las dificultades que presenta.

 • Promover el desarrollo personal del/de la adolescente.

 • Hacer comprender a la familia las dificultades que presenta el/la adolescente y alejarse de la culpa.

 • La participación activa de la familia.

 • Realizar reuniones en la escuela para dar continuidad al desarrollo del/de la adolescente.

HELBIDEA / DIRECCIÓN

Araba kalea, 7, behea/bajo
Zarautz, 20800

EMAIL.A: leire.haizitikhazi@gmail.com

TELEFONO.A: 616463742